My Superpav projekt.

I used to have a standard size Pav ( se pic belov ) but in my mind it's to small, since there is no other size available there is only one option, do it yourself. I wanted it still to look like a Pav so that's why I made the tub and swing arm in the same style as the std. swing arm.

Jag har haft en Pav i standardstorlek, ( se bild nedan ) men jag anser att den är för liten, eftersom det inte finns någon annan storlek att tillgå så är enda möjligheten att själv göra en. Jag ville fortfarande att det skulle se ut som en Pav så därför gjorde jag baljan och svingen i samma stil som std.

My new Super Pav is now ready for use.
Min nya super Pav är nu klar att användas.
Project start, mid August -08,  finished end of December -08.
Projektstart mitten Augusti -08, klart slutet av December -08
Swingarm under construction.
Konstruktion av svingen.
Trailer toung under construction.
Konstruktion av drag.
Chassi almost done.
Chassit nästan klart.

Fender mold under construction.

Formen till stänkskärmen konstrueras.

Styrofoam plug covered with fiber glass and epoxy resin. It's important to use epoxy  to protect the Styrofoam since polyester makes it dissolve.

Fender plug done and painted with 2 comp. paint.
Mold just done with fiberglass and polyester resin.
I prefer using polyester resin for molds since the price is about 1/3 of the price for epoxy.
Frigolit pluggen täckt med glasfiberväv och epoxi. Det är viktigt att använda epoxi för att skydda frigoliten eftersom den löses upp av polyester. Skärmpluggen klar och målad med 2 komp. färg. Formen just gjuten med glasfibermatta och polyester. Jag föredrar att använda polyester eftersom priset är 1/3 av priset för epoxi.
Mold done and ready to use for fender production. Fender moulded and mounted.
Formen för är klar att användas för produktion av skärmar. Skärm gjuten och monterad.
The Styrofoam plug for the lid is now covered with fiberglass and epoxy resin.    
Frigolitpluggen för locket är nu täckt med glasfiberväv och epoxi.    

The main Styrofoam plug placed on the chassis just to see what it looks like.

The plug for the lid is now ready for 2 K paint,  then it must cure for a week before I make the mould of it.
Frigolitpluggen placerad på chassit för att se hur det ser ut. Pluggen för locket är nu klar att målas med 2K färg, sen ska det härda en vecka innan jag gjuter formen.
Mould for the lid is now done. Pic show the outside. Mould for the lid is now done. Pic show the inside. The first lid is now moulded. 
Formen för locket är nu klar, bilden visar utsidan. Formen för locket är nu klar, bilden visar insidan. Första locket är nu gjutet.
The plug for the main body is now painted with 2K paint, it must now cure for a week before I can make the mould on it. The plug is now waxed and a cardboard mould divider is mounted with masking tape.
Pluggen för baljan är nu målad med 2K färg, den måste nu härda en vecka innan jag kan gjuta formen på den. Pluggen är nu vaxad och en pappskiva fasttejpad som delning.
Cardboard mould divider mounted with masking tape I use play dough to get a good seal against the plug. Gel coat applied on the first side.
Pappskiva som formavgränsare fasttejpad med mask tejp Jag använder modellera för att täta mot pluggen. Gelcoat pålagt på första sidan.
The first half of the mould is now done, now I leave it for some days and then it's time for the other side.
Första halvan av formen är nu klar, jag låter det härda några dagar, sen är det dags för andra sidan.
 
Gel coat applied on the other side of the plugg, in two days it's time to finish the mould. The last mould half is now done, in a couple of days its time to open it up.  
Gelcoat pålagt på pluggens andra sida, om två dagar är det klart att gjuta formen. Sista formhalvan är nu gjord, om några dagar är det dags att lossa formen.  
Gelcoat applied in the moulds. The first two halves is now moulded. The first two halves is now moulded.
Gelcoat ilagt i formarna. De två första halvorna är nu gjutna. De två första halvorna är nu gjutna.
The first molding just taped together.
Den första baljan, endast tejpad samman.
The inside, now the halves is molded together.
Plenty of space.
Now the first series Pav is more or less ready for delivery. They will be without the stripes on the sides since they created a lot of problems during the realease procedure. The first series Super pav is now ready for delivery.
Insidan, halvorna är nu sammangjutna.  Gott om plats. Den första serieproducerade Paven är nu mer eller mindre klar för leverans. De blir utan linjerna på sidorna eftersom de skapade stora problem när halvorna skulle lossas från formarna. Första serie Paven klar för leverans.
 
Fender and fenderstruts Fender and fender struts  
Skärm o skärmstag. Skärm o skärmstag.  
   
First short test ride with the Super Pav.
Första korta testrundan med Superpaven
Hinges and lock is now ready.
Gångjärn och lås är nu klara.
Water based base coat gives strange effects when curing The fender painted and ready to mount.
Vattenbaserad baslack ger märkliga effekter när den torkar. Skärmen lackad och klar för montring.
The lid is ready to mount Very simple paint scheme, but never the less it takes some time to do the masking.
Locket klart att montera. Mycket enkelt färgschema, trots det tar det tid att maskera.
3 layers of clear coat give a nice finish.
3 varv klarlack ger fin finish.
The trailer is now ready and assembled, just the wiring left to do.
Släpet är nu monterat o klart endast elkoppling kvar.
 
I thought the wheel/swing arm looked to tiny so I made a new swing arm and installed a 10" wheel instead, I also had to make a new biger fender.
Jag tyckte att hjulet såg oproportionerligt ut och har därför gjort ny sving och monterat ett 10" hjul, jag behövde därför också göra en ny större skärm.
Because of bad stability in the hitch on the bike I sold the one wheel chassi and built a new one with 2 wheels. Now it works perfect, this summer I drowe it 4000 km around Wales, England and Scotland without any problems.
Av olika anledningar har jag slutligen byggt om min superpav till tvåhjuling.
Link to Super Pav Sale
     
pavsale.jpg (118981 byte) pavsale1.jpg (114521 byte) pavsale2.jpg (111818 byte)
     
pavsale3.jpg (111550 byte) pavsale5.jpg (116779 byte) pavsale6.jpg (120028 byte)
     
pavsale7.jpg (113277 byte) pavsale8.jpg (121392 byte)